واحد ارزشیابی اعضای هیات علمی

 

 هر برنامه اي براي تعيين نقاط قوت و ضعف خود نياز به ارزشيابي دارد تا عملكرد اعضاء و نتايج به دست آمده را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهد و گزينه هاي مناسب براي اصلاح و ارتقاء برنامه را شناسايي نمايد.

ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي مسئله اصلي سيستم آموزش پزشكي مي باشد و از ديرباز راهكارهاي متعددي مطرح و آزموده شده اند و ارزشيابي به عنوان يكي از اين ابزارهاي ارتقاي كيفيت  به صورت های  گوناگون مطرح شده است. حساسيت امر آموزش و توجه به فرآيندهاي آموزشي در دانشگاهها، ضرورت ارزشيابي را كه بهبود كيفيت آموزش و در نهايت بهبود و كارآيي و اثر بخشي سيستم آموزشي كشور را به دنبال خواهد داشت،‌ مورد تاكيد قرار مي دهد. لذا،‌ شناسايي وضعيت ارائه خدمات آموزشي مي تواند به عنوان راهكاري براي رسيدن به هدف نهايي مورد استفاده قرار بگيرد و تصميم گيري ها را در چهارچوب علمي و مشخص، قابل دفاع كند.ارزشیابی اعضای هیات علمی از طرق مختلف صورت می گیرد، از جمله توسط دانشجو، همکار، مافوق، خودسنجی و ...

با تشكيل مديريت امور هيات علمي در معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تاريخ 87/7/1 و با توجه به اينكه اساتيد به عنوان يكي از اركان اصلي دانشگاه ها محسوب می شوندكه نحوه عملكرد ايشان در بازدهي كل سازمان، نقش اساسي ايفا ميكند، واحد رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي شكل گرفت تا با توانمند سازي اعضاي هيات علمي براي ايفاي هر چه بهتر نقش معلمي و ارزشيابي مستمر و صحيح نحوه عملكرد اساتيد و تشخيص نقاط قوت و ضعف آنها به عنوان عاملي كمك كننده در جهت ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزشي ايشان موثر باشد.

در اين راستا، مديريت امور هيات علمي با تشکیل کمیته ارزشیابی و با همكاري دانشكده ها و در استمرار ارزشيابي هاي قبلي كه به روش دستي از طريق تكميل فرم هاي نظرخواهي انجام مي گرفت و با توجه به معايب اين روش از جمله  ( عدم ارزشيابي عملكرد تمامي اساتيد،‌ عدم مشاركت تمامي دانشجويان در ارزشيابي،‌ بازه هاي نامناسب ارزشيابي،‌ صرف مدت زمان طولاني و صرف هزينه هاي زياد چاپ و تكثير و آناليز فرم هاي ارزشيابي و . . .)،‌ با رايزني هاي انجام شده و برگزاري جلسات متعدد و تشكيل كميته هاي فني و اجرايي ارزشيابي شيوه ارزشيابي اساتيد را مورد بازنگري قرار داد و براي كاهش ميزان تورش در نتايج،‌حيطه هاو منابع مختلف ارزشيابي استاد را مورد بررسي و فرمهاي شش گانه ارزشيابي كيفيت آموزش اساتيد  متناسب با هر دانشكده را طراحـي و حـيـطه بندي نمود و با توجه به ارزش متفـاوت حيـطه ها و منـابع فـرم ها را وزن دهي نمود. و با بررسي هاي انجام شده و با توجه به محاسن روش الكترونيكي ارزشيابي، از جمله افزايش دقت،‌سرعت توليد،‌ توزيع و پردازش اطلاعات،‌ حذف هزينه هاي چاپ و پردازش فرم دستي، امكان مشاركت تمامي دانشجويان در ارزشيابي، عدم محدوديت مكاني و زماني در بازه تعيين شده و ارزشيابي تمامي دروس و . ) را در دستور کار خود قرار داد. و در همین راستا از نيمسال اول 87، ‌ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان ترمي به روش الكترونيكي دردانشكده­های (پزشكي،‌دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري و مامايي،‌پيراپزشكي و بهداشت) با استفاده از نرم افزار ارزشيابي اعضاي هيات علمي انجام گرفت.                                   

 
     

منو اصلي