معرفي مديريت امور هيئت علمي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

         
 معرفي مدیریت:
با توجه به ضرورت تجميع امور مربوط به  اعضای محترم هيأت علمي و با الهام از وزارت متبوع دانشگاه علوم پزشکي مشهد بدنبال مصوبه هيأت امناء دانشگاه
(جلسه مورخ 86/5/10) مديريت امور هيأت علمي را در نيمه دوم سال 1387تشكيل داد.
رسالت مرکز:
مأموريت مرکز مديريت عالي و يکپارچه کليه امور مرتبط با اعضاي هيأت علمي در جهت استفاده کامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي‌هاي آنان در راستاي
ارتقاي کيفي و کمي آموزشي، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشگاه است.

برخی از مهمترین اهداف:

-ساماندهی و تسریع در انجام کليه امور مرتبط با کارگزيني اعضاي هيأت علمي و انجام فراخوان (نیاز سنجی ؛ جذب؛ به کارگیری)

-برنامه ريزي و هماهنگي لازم جهت ارائه آموزش‌هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي

-پايش و ارزشيابي مستمر عملکرد اعضاي هيأت علمي و انجام امور کارشناسی مرتبط با  ترفیع و ارتقا و تغییر وضعیت اعضای هیات علمی

 -شناسايي نیازها و زمينه‌هاي بالقوه رفاهي و فرهنگي و تمهيد راهکار اجرايي جهت پاسخگويي به نياز های اعضاي هيأت علمي

 -پي گيري امور فوق برنامه پيشکسوتان آموزشی و اعضاي هيأت علمي بازنشسته

-تلاش در جهت ارتقاء اخلاق حرفه اي- پزشکي در بين اساتيد

 تلاش در جهت گسترش فرهنگ خودباوري ملي در بين اعضای هیات علمی دانشگاه

 تلاش در جهت گسترش تقوا و ارزش‌هاي اسلامي و تحقق الگوي معلمي
 

  واحدهاي تشكيل دهنده مدیریت عبارتند از:

1-اداره امور نیروی انسانی
2-  اداره امور رفاهي و فرهنگي

3-اداره رشد و بالندگي

                                             

1- اداره امور نیروی انسانی 

- نيازسنجي در خصوص جذب اعضاي هيأت علمي

- انجام امور مرتبط به فراخوان اعضاي هيأت علمي

- انجام کليه امور اداری مرتبط با کارگزيني اعضاي هيأت علمي

-  تشكيل دبير خانه هيأت مركزي جذب جهت نظارت بر كار جذب و نحوه انجام فراخوان دانشگاه

 -تدوين دستورالعمل اجرايي جذب اعضاء هيأت علمي

- بررسي شكايات و موارد مربوطه از دانشكده ها و متقاضيان

-ارائه پيشنهادات در خصوص آيين نامه ها ی مرتبط با اعضاي هيأت علمي
 

2-  اداره امور رفاهي و فرهنگي

-شناسايي نيازهاي رفاهي اعضاي هيأت علمي

- تمهید زمينههاي بالقوه رفاهي اعضاي هيأت علمي و ارائه راهکارهاي اجرايي

- انجام امور مرتبط با اعضاي هيأت علمي افتخاري

- انجام امور مرتبط با پيشکسوتان حوزه آموزشي و اعضاي هيأت علمي بازنشسته

- تمهيد زمينه هاي گسترش اخلاق حرفه اي- پزشکي در بين اساتيد دانشگاه

- گسترش فرهنگ خودباوري ملي در بين اعضای هیات علمی

- تلاش در جهت نشر ارزشهاي اسلامي و تحقق الگوي معلمي

- گسترش فرهنگ مشارکت و هم انديشي و کار گروهي در بين اساتيد

- بستر سازي جهت گسترش کمي و کيفي فعاليتها و توليدات فرهنگي

- تمهيد تسهیلات ويژه اعضاء هيأت علمي شامل وام خريد خودرو، خريد كالاي بادوام، مسكن و...

- صدور معرفی نامه جهت استفاده از کارت ملی تراست

- صدور معرفي نامه براي اساتيد  جهت استفاده از امكانات رفاهي در ساير دانشگاهها

 

3-اداره رشد و بالندگي اعضاء هيأت علمي

این اداره مشتمل بر دو واحد ارزشیابی عملکرد و توانمند سازی اعضای هیات علمی جهت ایفای هر جه بهتر نقش معلمی می باشد. اهم وظایف آن عبارتند از:

-تهيه بانك اطلاعاتي در خصوص توانمندي هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي

-تهيه بانك اطلاعاتي در خصوص نتایج ارزشیابی اعضاي هيأت علمي

- برنامه ريزي و هماهنگي لازم جهت ارائه آموزشهاي مورد نياز اعضاي هيات علمي جهت ايفاي هر چه بهتر نقش معلمي

- انجام کليه امور مرتبط با ترفيع و ارتقاي آکادمیک اعضاي هيأت علمي

- بررسي ساختار هرم مرتبه علمي و ارائه راهکار مناسب در جهت اصلاح آن

- ارائه راهکار مناسب جهت طرح تمام وقتي اعضاي هيأت علمي و بررسي پيشنهادات موردي و اخذ تصميم

- پايش و ارزشيابي عملکرد اعضاي هيأت علمي                           

- نظارت و كنترل واحد هاي ارزشيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي مستقر در دانشكده ها

-ارائه بازخورد مناسب از نتايج ارزشيابي به اعضاي هيأت علمي