واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

رسالت

 یکی از موثرترین وکارساز ترین مولفه های نظام دانشگاهی را اعضای هیأت علمی تشکیل می دهند، عملکرد صحیح آنان می تواند منجر به ارتقای کیفی نظام آموزش عالی گردد.توانمندسازی سرمایه های انسانی در محیط های علمی ،آموزشی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .بنابراین در جهت انجام رسالت و اهداف چندگانه دانشگاه، اعضای هیات علمی علاوه بر داشتن توانایی و مهارت در زمینه ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و بالینی به مهارت های دیگری در حوزه های آموزش و پژوهش و رهبری آکادمیک نیازمند می باشند. دانش و مهارت هایی که معمولا در طی تحصیلات دانشگاهی زمینه کافی برای شکل گیری و کسب آن ها فراهم نمی گردد.

 

طراحی و اجرای برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی به عنوان یک استراتژی و رویکرد موثر و مفید در این زمینه معرفی شده است. که در صورت طراحی، برنامه ریزی و اجرای موثر این برنامه ها، موفقیت و ارتقا عملکرد اعضای هیات علمی فراهم می گردد و در نهایت باعث موفقیت و ارتقا عملکرد دانشکده و دانشگاه می گردد.بدین منظور آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی و  پژوهشی کشور مصوبه جلسه 174 مورخ 25/11/87 اسلامی شدن دانشگاه ها در تاریخ 9/8/90 به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت اجراء ابلاغ گردید. تا بر اساس دستورالعمل اجرایی آن با محوریت معاونت آموزشی دانشگاه ها اجرا گردد.