پيشكسوتان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

    اعضاي هيأت علمي رسمي و بازماندگان آنها جز در مواردي كه در اين آئين نامه تصريح گرديده است از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقرات مستخدمين رسمي كشوري و قانون اصلاحات مقررات بازنشستگي و وظيفه مورخ 13/12/68 و 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي مي باشند.

ماده 71) مقررات موضوع ماده 30 لايحه قانوني استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسه مصوب 18/6/42 هيأت وزيران كماكان معتبر و قابل اجرا است.

ماده 72) مؤسسه مكلف است هر يك از اعضای رسمي هيأت علمي را كه به سن 65 سال تمام رسيده باشنديا سي سال خدمت كرده باشند، بازنشسته نمايد.

تبصره: رئيس مؤسسه مي تواند استثنائاً در مواردي كه استفاده از خدمات علمي هر يك از اساتيد اعضاي هيأت علمي ضروري باشد تا 70 سالگي از خدمات آنان استفاده نمايند.

ماده 73) شرط استفاده از بازنشستگي با حقوق تمام وقت جغرافیایی براي كسانيكه به موجب اين آئين نامه بازنشستهمي شوند لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی در مؤسسه است.

ماده 74)  بازنشستگي اعضاي رسمي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند با رعايت مقررات مربوطه در پايان هر نيم سال تحصيل امكان پذير است.

ماده 75) مؤسسه مي تواند اعضاي هيأت علمي خود را كه داراي حداقل25 سال سنوات خدمت و حداقل60 سال سن هستند با تقاضاي عضويا راسا با تصويب شوراي موسسه، بازنشسته نمايد.

ماده 76) موسسه مي تواندبا تقاضاي باز خريد سنوات خدمت اعضاي هيات علمي كه حائز شرايط بازنشستگي نيستند،موافقت نموده ودرازاء هر سال خدمت مبلغيمعادل 45روز حقوق و مزایای مستمر به آنان پرداخت نمايد.

              تبصره1: پرداخت حقوق و مزاياي مدت مرخصيهاي استحقاقي ذخيره شده به اعضاي هيات علمي باز خريد شده بلامانع است .

              تبصره2:پرداخت كسورات بازنشستگي ويا انتقال آن به ساير صندوقهاي بازنشستگي با تقاضاي عضو هيات علمي باز خريد شده بلامانع است.

ماده 77) مستخدمين عضو هيأت علمي كه تابع صندوق تامين اجتماعي هستند، از لحاظ بازنشستگي، كار افتادگي و فوت مشمول قوانين ومقررات آن صندوق خواهند بود.

ماده 78) در صورت لغو يا عدم تمديدقرارداد مستخدمین پیمانی عضو هیأت علمی معادل 45روز حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال خدمت به وي پرداخت مي گردد.

ماده 79) به اعضای هیأت علمی که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (حداکثر سی سال) به اضافه وجوه مربوطه به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

ماده 80) براي يكبار تعين ياتغییر صندوق بیمه و بازنشستگی اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی طبق قوانین ومقررات مستخدمین رسمی و پیمانی کارکنان دولت خواهد بود.

ماده 81) موسسه ملزم به رعايت آيين نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاهها مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي مورخ 15/12/85 مي باشد.

 

اعضاء محترم هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بازنشستگان سال 97
بازنشستگان سال 96
بازنشستگان سال 95
بازنشستگان سال 94
بازنشستگان سال 93
بازنشستگان سال 92
بازنشستگان سال 91
بازنشستگان سال 90
بازنشستگان سال 89
بازنشستگان سال 88
بازنشستگان از سال 60 الی 87