اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیآت علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

معرفی اداره

 
 
    معرفی اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیات علمی  

 نظر به اهميت و جايگاه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و ايفاي نقش ارزنده آن در امر آموزش ،بهداشت ، درمان و به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه از طريق دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مختلف درسطوح کشور عزيز اسلامي ايران و در نيل به اهداف سازمان  بهداشت جهاني ، اداره امور نيروي انساني هيات علمي دانشگاه  علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد نيز در اين مسير با قرار گرفتن در زير مجموعه مديريت امور هيات علمي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه و در راستاي اهداف کلي و جزئي سازمان ،مسئوليت انجام کليه امور اداري و استخدامي اعضاي محترم هيات علمي تمام وقت و تمام وقت جغرافيايي شاغل در دانشکده ها و  بيمارستانهاي آموزشي ذيربط را در اجراي آيين نامه اداري و استخدامي  اعضاي هيات علمي دانشگاهها از بدو ورود به استخدام  تا زمان بازنشستگي آنان براساس شرح وظايف تدوين شده بر عهده دارد.