اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اعضای محترم هیات علمی توجه نمایند که مبنای ترفیع افراد، بر اساس فعالیت های آموزشی، بالینی و پژوهشی فرد در سامانه ثبت فعالیت ها می باشد. ثبت این فعالیت ها در این سامانه باید توسط خود فرد هیات علمی صورت گیرد. لذا جهت عدم تضییع حق خود لطفا به ثبت به موقع اطلاعات خود در این سامانه اقدام نمایید.  لینک ورود به سامانه