فرايندهاي مهم آموزشی اعضای هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 
 
     فرایندهای مهم آموزشی اعضای هیات علمی
 
 
  
 vفرایند صدور حکم فرصت مطالعاتی و انتصاب مجدد (داخل و خارج)

vفرآيند صدور حکم ماموريت اعضاي هيات علمي به خارج از دانشگاه(خروجي)

vفرآيندصدور حکم ماموريت اعضاي هيات علمي به دانشگاه(ورودي)

vفرآيند ارزشيابي اعضاي هيات علمي از ديدگاه دانشجويان ترمي