سومین جلسه کمیته حق التدریس در سال1401

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سومین جلسه کمیته حق التدریس در سال1401،  با حضور اساتید برجسته و صاحبان اندیشه روز یک شنبه مورخ  22/03/1401 در مدیریت امور هیات علمی برگزار گردید. در این جلسه اعضای محترم هیات علمی پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص معادل سازی فعالیتهای بالینی اعضای هیات علمی ارائه دادند.