برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تخصصی بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تخصصی بالینی در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 با حضور آقای دکتر کیانی فر و آقای دکتر جعفری و سرکار خانم دکتر رودی  از دانشکده پزشکی و آقای مهندس مرادی نماینده IT معاونت آموزشی و آقای دکتر عبدالهی مقدم و سرکار خانم حاجی زاده و سرکار خانم شجاع از مدیریت امور هیات علمی برگزار شد. در این جلسه اعضای محترم هیات علمی پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص معادل سازی فعالیتهای بالینی اعضای هیات علمی ارائه دادند.