نهمین جلسه کارگروه تخصصی پایه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  

نهمین جلسه کارگروه تخصصی پایه جلسه با حضور

 آقای دکتر عمادزاده از EDC ، سرکار خانم دکتر وحید از اداره

 کل امور آموزش، سرکار خانم دکتر خادمی از دانشکده

 پیراپزشکی، سرکار خانم دکتر زارع از دانشکده پزشکی و

 سرکار خانم حاجی زاده و سرکار خانم شجاع از مدیریت امور

 هیات علمی دوشنبه مورخ 30/03/1401 برگزار شد. اعضا جلسه

 لیست فعالیتهای مرتبط با EDC را مورد بازبینی و بررسی قرار دادند.